Služby

Důsledkem autismu je, že pacient nechápe okolní svět tak, jak jej chápe zdravý člověk, často reaguje nezvykle na běžné situace a podněty. Včasná diagnóza a následná práce s autisty je přitom podstatná pro jejich další vývoj. V našem zařízení tyto terapie poskytujeme ve speciálně upravené ambulanci, která je vybavena vhodnými pomůckami. Díky nim dochází v rámci terapií ke stimulaci zrakového, sluchového, rovnovážného, čichového systému pacienta a k rozvoji jeho hrubé a jemné motoriky.

Cílem individuální fyzioterapie a používání pomůcek je vyvolávání smyslových vjemů. Tato metoda je určena hlavně pro pacienty s poruchou autistického spektra, ale i s mentálními a vývojovými poruchami, tělesným postižením, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro pacienty s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. Aktivní terapie a pohybová činnost u PAS klientů má pozitivní psychický vliv na rozvoj osobnosti, na jeho sebevnímání a sebehodnocení. Pohybová aktivita může také způsobit snížení reaktivity na psychický stres. Přirozené uvolňování endorfinů při pohybu vede k celkově dobrému naladění, snižuje problémové chování a zvyšuje schopnost pacienta přijímat nové informace.

LC1