Novinky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REHABILITAČNÍCH, NEUROREHABILITAČNÍCH,
REKONDIČNÍCH A REKONVALESCENČNÍCH SLUŽEB


I.  POSKYTOVATEL SLUŽEB
Poskytování služeb v rehabilitačním centru JITROCEL, provozovaného společností Jitrocel
rehabilitační centrum s.r.o., Mozartova 43b, Olomouc 779 00, IČ: 29394139 (dále jen Poskytovatel
nebo Jitrocel) se řídí těmito obchodními podmínkami. Klientem se rozumí příjemce služby nebo jeho
zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud je uzavřena mezi Poskytovatelem a Klientem Smlouva o
poskytování rehabilitačních, neurorehabilitačních, rekondičních a rekonvalescenčních služeb (dále jen
smlouva), jsou tyto obchodní podmínky přílohou této smlouvy.
II.  SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytovatel prohlašuje, že je součástí skupiny Jitro zřízené spolkem „Sdružení rodičů a přátel
postižených dětí z.s.“ a má statut sociálního podniku. Poskytovatel dále prohlašuje, že má oprávnění a veškeré potřebné faktické a odborné předpoklady pro řádné a úplné poskytování předmětných služeb vlastními silami a prostředky. Obchodní podmínky se týkají poskytování níže uvedených služeb:
A) Fyzioterapie: měkké mobilizační techniky, Vojtova metoda, Bobathův koncept, Synergická
reflexní terapie, ACT, Závěsná terapie, Neurorehabilitace, TheraSuit, Magnetoterapie, Elektroléčba,
Infrasauna, infrapodložka Biomat, Ergoterapie.
B) Masáže: léčebné, rehabilitační a rekondiční.
C) Ostatní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podpora při oblékání a
svlékání, podpora při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, podpora při
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a při osobní hygieně (použití WC), doprovod resp.
transport Klienta v rámci areálu na adrese Mozartova 43 (Skupina JITRO), podpora / asistence druhé
osoby při cvičení podle rozhodnutí vedoucí rehabilitace v ceně rehabilitace. Služby, které poskytují
třetí strany jako například ubytovací služby doplněné o lázeňské procedury v rámci pobytových
intenzivních neurorehabilitačních terapií se řídí obchodními podmínkami a provozním řádem
příslušného poskytovatele služeb.
III.  DEKLARACE PLNĚNÍ OSOBNÍHO CÍLE KLIENTA
Jitrocel se zaměřuje jednak na poskytování intenzivních neurorehabilitačních služeb a dále
na udržovací rehabiltace založené na dlouhodobých a pravidelných rehabilitacích. Pro potřeby
pravidelných udržovacích rehabilitací definujeme ve spolupráci s klientem dlouhodobý osobní cíl
rehabilitačního programu. Osobní cíl klienta zahrnuje rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj
hrubé i jemné motoriky a rozvoj komunikace, je podrobně rozpracován v individuálním
rehabilitačním plánu a výstup z tohoto plánu je předmětem Přílohy popřípadě Dodatků smlouvy o
poskytování služeb jako podklad pro nastavení zálohových plateb za služby Poskytovatele. Klient i
Poskytovatel mají společný zájem na splnění osobního cíle Klienta a na udržení efektivity rehabilitačního plánu. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit u obou smluvních stran podmínky pro
pravidelnost poskytovaných služeb. Pro splnění osobního cíle Klienta Poskytovatel zajišťuje Klientovi
požadovanou dlouhodobou dostupnost služeb v dohodnutém rozsahu a Klient přistupuje k závazku
dodržovat dohodnuté, pravidelné čerpání služeb podle uvedeného plánu. V případě omluvené
absence Klienta (pracovní neschopnost, potvrzení od lékaře) se Klient a Poskytovatel dohodnou,
pokud to provozní podmínky a volná kapacita Poskytovatele umožní, na náhradním termínu čerpání
služby v následujícím období tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno plnění osobních cílů
Klienta.
 
IV.  MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Sjednané služby se poskytují v objektu Poskytovatele, v areálu JITROCEL-CREDO-
JITRO, Mozartova 43b, 779 00 Olomouc. Služby jsou poskytovány v provozní době
Poskytovatele uvedené na jeho webových stránkách jitrocel.cz . V některých případech nelze ze
strany Klienta absolvovat terapii v dohodnutém termínu. Pokud nemá Poskytovatel dostatek času na
zajištění náhrady za klientem zrušenou terapii, objednané/sjednané služby nebo
domluvený/objednaný rozvrh služeb lze měnit podle podmínek pro jednotlivé služby uvedených níže.
Klient se zavazuje, že Poskytovateli sdělí před poskytnutím služby případné příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID19) nebo blízkého kontaktu s infekční osobou. V případě podezření na infekční onemocnění, jak u zaměstnanců Poskytovatele, tak i u Klientů, budou se tito řídit aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictvi nebo v individuálních případech rozhodnutím příslušné
Hygienické stanice. Podle těchto Obchodních podmínek nebo interních směrnic Poskytovatele je
Klient povinen na vyzvání zástupce Poskytovatele prokázat svou "bezinfekčnost" podle aktuálně
platné definice bezinfekčnosti pro zdravotnická zařízení.
1. Podmínky pro změny a storna služeb poskytované ambulantně (např masáže a rehabilitace):
Z provozních důvodů lze objednaný termín služby měnit nejpozději 24 hod před zahájením služby.
Při řádné omluvě v čase více než 24 hod před daným termínem Poskytovatel není oprávněn účtovat
storno poplatek, pokud se Poskytovatel dohodne s klientem na náhradním termínu služby.
Při řádné omluvě (potvrzení od lékaře, pozitivní výsledek AG nebo PCR testu na Covid19,
rozhodnutí Hygienické stanice o karanténě apod) v čase menším než 24 hod před daným termínem
služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 50% z ceny dotčené služby. Při
zrušení služby klientem v čase menším než 24 hod před daným termínem služby bez řádné omluvy
nebo nedostavení se na termín služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě
100% z ceny dotčené služby. Terapie je v tomto případě započtena jako absolvovaná. Storno
poplatek bude splatný z uhrazeného předplatného nebo, doúčtován při čerpání další služby nebo
bude vystavena klientovi faktura.
2. Podmínky pro změny a storna služeb – Skupinová zdravotní cvičení a doplňkové služby:
Z provozních důvodů lze objednaný termín služby měnit nejpozději 8 hod před zahájením
služby. Při zrušení služby klientem v čase menším než 8 hod před daným termínem služby nebo při
nedostavení se na termín služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 100% z
ceny dotčené služby. Storno poplatek bude splatný z uhrazeného předplatného, doúčtován při
čerpání další služby nebo bude vystavena klientovi faktura.
Platba služby Skupinová zdravotní cvičení :
První hodina : lze zakoupit jednorázově , pro možnost vyzkoušení za cenu uvedenou v platném ceníku
Pro následující hodiny je nutno zakoupit permanentku na 10 lekcí s objemovou slevou za cenu
uvedenou v platném ceníku. Permanentka má vyznačenou platnost, po uvedeném datu expiruje.
3. Podmínky pro změny a storna vícedenních terapií (např intenzivní neurorehabilitace):
Při vícedenních terapiích (včetně týdenní a vícetýdenní neurorehabilitace) je Poskytovatel oprávněn
vyžadovat platbu předem formou zálohové faktury s termínem splatností 30 dnů a více před
zahájením terapie. Rozvrh termínů služeb lze měnit po vzájemné dohodě obou stran dle dostupné
kapacity Poskytovatele a doporučení odborného lékaře nebo fyzioterapeuta v časovém předstihu a
dle storno podmínek uvedených níže. Klient se zavazuje zajistit si uvolnění z případných
paralelně poskytovaných služeb jinými zařízeními. K tomuto účelu Poskytovatel může na žádost
Klienta vystavit potvrzení o plánu poskytnutých služeb vč. odborné nebo lékařské zprávy.
Pokud klient zruší celý cyklus terapie více než 30 dnů před dnem zahájení terapie, dohodne se
Poskytovatel s Klientem na formě vrácení 100% uhrazené ceny terapie anebo se dohodne na
poskytnutí náhradní terapie ve stejném rozsahu v náhradním termínu za stejných cenových
podmínek. V případě zrušení terapie méně než 30 dnů před zahájením terapie je Poskytovatel
oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 25% z ceny celého cyklu terapií. V případě zrušení
terapie méně než 30 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu nemoci klienta doložené lékařským
potvrzením, Poskytovatel nabídne klientovi termín náhradní terapie ve stejném rozsahu za stejných
cenových podmínek.
Pokud klient přeruší cyklus již zahájené terapie nebo se nedostaví se ve sjednaném termínu k
terapii, platí následující: Pokud klient onemocní a není schopen v rehabilitaci pokračovat, je Klient povinen Poskytovateli bez zbytečného prodlení prokázat onemocnění lékařským potvrzením či obdobným dokumentem (potvrzení od lékaře, pozitivní výsledek AG nebo PCR testu na Covid19, písemné rozhodnutí Hygienické stanice o karanténě apod). V tomto případě je Poskytovatel oprávněn započíst terapie plánované do 24 hodin od přijetí potvrzené omluvenky jako absolvované a nabídne klientovi náhradní termíny pro zbývající služby za stejných cenových podmínek. V případě náhradního termínu však Poskytovatel nezaručuje, že terapii povede stejný terapeut. Pokud však klient neprokáže onemocnění lékařským potvrzením nebo se nedostaví na sjednaný termín terapie z jakéhokoliv jiného důvodu, zaniká nárok klienta na poskytnutí náhradního termínu, jakož i na vrácení uhrazené ceny za neomluvené terapie.
Terapie budou započteny jako absolvované.
V. ÚHRADA SLUŽEB POSKYTOVATELE
Pokud je smluvně dohodnutý způsob úhrady služeb Poskytovatele formou záloh, Klient hradí
zálohy na poskytované služby v průběhu aktuálního kalendářního měsíce.
Klient hradí zálohu převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 2600983900/2010 vždy s uvedením
dohodnutého variabilního symbolu viz první strana smlouvy nebo na pokladně Poskytovatele hotově
nebo kartou.
 
1. Vyúčtování plateb za služby je prováděno na konci každého čtvrtletí kalendářního roku.
Poskytovatel předkládá Klientovi (zákonnému zástupci, opatrovníkovi) vyúčtování s uvedením záloh a dalších
plateb za poskytnuté služby do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po
posledním měsíci příslušného zúčtovacího období (kalendářního čtvrtletí). Případné
přeplatky služeb se automaticky převádějí do dalšího čtvrtletí a Klient si individuální dohodou
s Poskytovatelem zajistí navýšení služeb v následujícím čtvrtletí tak, aby byl naplněn osobní
cíl Klienta nebo formou Dodatku smlouvy o poskytování služeb se stanoví nový rozsah služeb
a z něj vyplývající nová výše měsíční zálohy. V případě ukončení poskytování služeb
odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy je finanční vypořádání provedeno na
základě vyúčtování služeb se splatností do posledního dne kalendářního měsíce
následujícího po posledním měsíci příslušného zúčtovacího období - kalendářního čtvrtletí.
2. Přeplatky služeb hrazené kreditním způsobem třetími stranami (dary, nadace, zaměstnavatel
Klienta, společnosti skupiny Jitro apod.) s určeným účelem použití, nemohou být z daňových
důvodů a z důvodu deklarovanému účelu darovaných finančních prostředků předmětem zpětného převodu
na Klienta.
3. Úhrady poskytnutých služeb z prostředků třetí strany (např. sponzorské dary, nadace,
zaměstnavatel Klienta, společnosti skupiny JItro apod) mohou být buď součástí společného
nebo samostatného čtvrtletního vyúčtování dle individuální dohody mezi Klientem a
Poskytovatelem a podle podmínek třetí strany - Dárce.
4. V případě, že pro splnění osobního cíle Klienta nebo pro navýšení počtu služeb nejsou
zajištěné dostatečné finanční prostředky, může být Kient na základě své žádosti zařazen do
programů Poskytovatele nebo společníka Poskytovatele nebo dárců obou subjektů s cílem
zajistit finanční prostředky ze zdrojů třetích stran. Tyto prostředky mohou být použity
výhradně pro splnění osobních cílů Klienta formou navýšení rozsahu individuálního
rehabilitačního plánu o neurorehabilitační služby. Poskytnuté služby z rozpočtu třetích stran
se budou účtovat podle aktuálního ceníku uvedeného na webu společnosti a pro potřeby
vyúčtování finančních prostředků dárci může Poskytovatel dárci doložit čtvrtletní vyúčtování
služeb Klienta s uvedením jména, rozsahu poskytnutých služeb a ceny služeb.
5. Nedoplatky na úhradách za služby poskytnuté podle smlouvy je Klient povinen uhradit
Poskytovateli převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve smlouvě do konce
kalendářního měsíce, který následuje po vyúčtování uplynulého čtvrtletí. Pokud je Klient po
splatnosti s úhradou nedoplatku je Poskytovatel oprávněn omezit Klientovi poskytování
služeb.
VI PODMÍNKY PRO SLEVU ZE SLUŽEB
Pro zajištění dostupných podmínek pravidelné udržovací rehabilitační péče v rámci plnění osobního
cíle Klienta dle článku II podmínek může Poskytovatel poskytnout Klientovi slevu ze
standardních cen uvedených na webu Poskytovatele pro služby v rozsahu, v jakém jsou uvedeny
v individuálním rehabilitačním plánu klienta. Slevový program je platný dočasně do zajištění jiných
forem financování rehabilitační péče a nemá nárokový charakter. Slevy ze služeb mohou být
poskytnuty na základě žádosti klienta při splnění těchto podmínek:
A) Klient je zároveň smluvním klientem dceřiných organizací JITRO nebo CREDO a je platným a
aktivním členem spolku „Jitro - sdružení rodičů přátel postižených dětí z.s.“, účastní se valných
hromad a dle svých možností se aktivně zapojuje do činnosti sdružení nebo řízení dceřinných
organizací.
B) Klient hradí Poskytovateli předmětné služby zálohově.
C) Slevy se týkají pouze pravidelné udržovací rehabilitační péče, kdy Klient využívá služby
Poskytovatele celoročně, pravidelně každý měsíc, podle individuálního plánu (do sledovaného
období se nezapočítávají letní prázdniny, nemoc, pracovní neschopnost nebo lázeňské pobyty
Klienta).
D) Poskytovatel může slevu poskytnout pouze na služby hrazené zálohově z uvedeného účtu
klienta ve smlouvě, hotově na pokladně Poskytovatele při splnění podmínky ad B).
Cílem slevy je umožnit smluvním klientům pravidelně využívat služby Poskytovatele a zajistit si tak
plnění svých osobních cílů udržovací rehabilitační péče na pravidelné bázi. Finančním důvodem
poskytnutí slevy je pravidelnost plateb za služby, platba předem zálohovým způsobem nebo inkasem
a využívání dalších služeb organizací skupiny JITRO. Poskytovatel je oprávněn účtovat standardní
ceny uvedené na webu Poskytovatele i zpětně v rámci čtvrtletního vyúčtování služeb, pokud není
některá z podmínek splněna. Slevy se dále nemusí týkat rehabilitační péče, která je poskytována nad
rámec pravidelné základní rehabilitační péče.
 
VII. VÝPOVĚD, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY
 
1. Klient (opatrovník, zákonný zástupce) a Poskytovatel mohou smlouvu vypovědět písemně
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od 1. dne následujícího
měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
2. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy nebo jinak vhodně omezit poskytování nebo
čerpání služeb z důvodů opakovaného porušování povinností Poskytovatele nebo Klienta
ze smlouvy (zejména neuhrazení veškerých sjednaných částek v řádném termínu), nebo
jestliže se Poskytovatel nebo Klient chová k ostatním klientům nebo zaměstnancům
Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické
osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo
pokud opakovaně (3x a více) během posledních 10-ti kalendářních měsíců poruší ustanovení
článku V Podmínek a neuhradí neomluvené absence nebo pokud nerespektuje ustanovení
Provozního řádu Poskytovatele.
3. Výpovědní lhůta pro odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst.2 se nesjednává a
je účinná doručením výpovědi Klientovi emailem, poštou nebo osobně.
 
Platnost obchodních podmínek: 1.1.2023
Zveřejněno na www.jitrocel.cz 31.10.2022