Lokomoční centrum

Senzomotorická výchova má nesmírný vliv na celkový vývoj osobnosti jedince. Vše, co lze vnímat smysly, podněcuje naše tělo k aktivitě, tedy i k získávání nových motorických dovedností. Obzvláště osoby s kombinovaným postižením (s mentálními a vývojovými poruchami, tělesným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro pacienty s demencí a pro chronicky nemocné pacienty) si tyto schopnosti osvojují velmi obtížně a pomalu.