Sociální podnikání - cíle a principy

Sociální podnikání vzniklo v ČR za účelem dosáhnout co nejmenší finanční závislosti subjektu na veřejných dotacích. Krédem našeho sociálního podnikání, které úspěšně provozujeme od roku 2012 je prospěch zdravotně hendikepovaných, snažíme se jim poskytnout zaměstnání v rámci sociálního podniku a zvýšit jejich začlenění do společnosti.

Sociální solidarita je dalším cílem naší společnosti, která se zaměřuje na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů z Olomouckého kraje a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Napomáháme tímto ke stabilizaci Olomoucka a podílíme se na společenské odpovědnosti za místní rozvoj. V minulých obdobích jsme dosáhli těchto parametrů zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním:
Q4/2017: podíl ZZ osob  57,96%
Q1/2018: podíl ZZ osob  60,16%
Q2/2018: podíl ZZ osob  65,42%
Q3/2018: podíl ZZ osob  64,58%
Q4/2018: podíl ZZ osob  56,17%
Q1/2019: podíl ZZ osob  56,60%
Q2/2019: podíl ZZ osob  57,69%

Naše společnost má sice statut s.r.o. a nese ekonomická rizika jako kterýkoliv jiný podnikající subjekt, ale případný zisk není primárním cílem a více než 50% případného zisku je použito na rozvoj a podporu výše zmíněných cílů zakotvených v naší zakladatelské listině.

Enviromentální princip sociálního podnikání naplňujeme dodržováním zásad enviromentálně šetrného podnikání zejména používáním ekologicky šetrných výrobků (recyklovaných tonerů a papírů, výrobků s certifikací EŠV, BIO, Fairtrade a dalších).
Lokální princip sociálního podnikání plníme orientací na lokální potřeby: naši klienti/odběratelé jsou převážně z Olomouckého kraje, počet zaměstnanců s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji u nás tvoří vetšinu (50% +), přednostně nakupujeme od místních dodavatelů a spolupracujeme s místními subjekty, orgány místní samosprávy, Úřadem práce Olomouc, MMO, Univerzitou Palackého v Olomouci a organizacemi s podobnými společensky prospěšnými cíly jako je Dobré místo pro život, stacionář Jitro, speciální škola CREDO a další.

Jediným společníkem našeho podniku je spolek "JITRO - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí z.s.", IČ: 68148291

Novinky

 • Jitrocel a koronavir

  23.3.2020

  Aktuální provoz: od 24.3.2020: naše zdravotnické zařízení má otevřeno každé dopoledne pro poskytování specializovaných rehabilitačních služeb. Připomínáme, že každý pacient/klient rehabilitace  včetně svého doprovodu musí během terapie používat roušky.    

  Naši pracovníci se řídí doporučeními, zvláště v oblasti hygieny a dalších preventivních opatření.  Stejný, odpovědný přístup očekáváme od našich klientů:  pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jste se vrátili z prostředí, kde bylo zvýšené riziko infikování koronavirem, dejte nám vědět telefonicky před Vaší návštěvou - domluvíme se na jiném termínu poskytnutí služeb.  Děkujeme za pochopení.    

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.