TheraSuit metoda

TheraSuit je jedna z nejúčinnějších a nejmodernějších metod terapie neurologických pacientů. Laiky je pojmenovávána jako terapie v oblečku, terapie v kleci či kosmická terapie.

TheraSuit metoda nabízí i dosud nechodícím klientům možnost „poprvé se postavit na vlastní nohy“, čímž se zvýší jejich sebevědomí i možnost začlenění do společnosti. TheraSuit obleček tělo zpevní a klientovi umožní posilovat vybrané svalové skupiny a  prožít nezávislý pohyb (bez tělesné zátěže) a asistovaný pohyb (např. vstávání, lezení, chůze).  Therasuit neprovádí pohyb za jednotlivce, pouze mu napomáhá ho vytvořit správně. Pohyb je tak plynulejší, koordinovanější a pro klienta energeticky méně náročný.   Stimulující efekt oblečku přetrvává určitou dobu po aplikaci terapie. Dítě s mozkovou obrnou pro osvojení si jakéhokoliv pohybu potřebuje mnohonásobně více opakování než zdravé dítě a to mu obleček, díky možnosti déletrvající aplikace, poskytne, čímž umožní zautomatizování nového správného pohybového vzoru.

O metodě, indikace, kontraindikace:

Metoda byla patentovaná v roce 2002 manželským párem Richardem a Izabelou Koscielny v USA. Oba jsou nadšení fyzioterapeuti, rodiče dítěte s DMO a zároveň majitelé organizace Therasuit LLC company. Originální obleky Therasuit jsou vyráběné v USA a distribuované již zmíněnou firmou do celého světa.

Speciální oblek i metoda byla vyvinuta díky ruským vědcům, kteří zkoumali možnosti jak lze zamezit poškozování pohybového systému kosmonautů (svalová atrofie, osteoporóza) z důvodu snížené gravitace při dlouhých cestách vesmírem. Zdokonalením metody v Michiganu vznikl nový způsob terapie  – „kosmický obleček„

Speciální oblek vytváří semidynamickou „ortézu“, která je pevná a zároveň pružná, neomezující dýchání. Nabízí odlehčení i fixaci, a tím umožňuje terapii ve vertikální poloze. Klient není pouze pasivním příjemcem, ale aktivním článkem terapie.

Cílem terapie je redukce přetrvávajících patologických reflexů a tvorba a fixace fyziologických svalových synergií (nových, správných pohybových vzorů). Svalové dysbalance klientů způsobují také deficity v propriocepci (tlakové vnímání na úrovni svalů, kloubů a šlach).   Informace z těchto bazálních receptorů zpracovává vestibulární systém a vyhodnocuje odpověď. Na základě zjištěných deficitů koriguje svalový tonus, prostorové držení těla i rovnováhu.

TheraSuit terapie

 • TheraSuit obleček  - je měkký, proprioceptivní oblek, tvořícípružnou oporu klientům s neurologickými poruchami.  Je tvořen čepicí, vestou, šortkami, chrániči kolen a speciálně upravenou obuví. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami. Pomocí systému elastických gum se staví klientovo tělo co nejblíže normálu.  Zajišťujeaktivaci a relaxaci cílených svalových skupin, přičemž je nutné přesné nastavení a simulace tahů svalů pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.
 • Universal Excercise Unit (UEU) - univerzální cvičební jednotka „v kleci“ s pružnými lany  umožňuje polohování klienta, jeho stabilizaci v sedu i ve stoji, cvičení na lůžku, chůzi na pásu apod. Součástí klece jsou kolejnice zvyšující možnosti variability cvičení. 

Postup terapie TheraSuit

 • Diagnostika
 • Zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • Redukce napětí, senzorické integrační techniky
 • Neuromobilizace horních a dolních končetin
 • Redukce patologických pohybových stereotypů
 • Procvičování a zpevňování stereotypů nových fyziologických
 • Fixace pohybových vzorců kvantifikací
 • Statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • Balanční cvičení, nácvik chůze a soběstačnosti

 Přínos terapie  TheraSuit

 • Poskytuje hlubokou propriocepci
 • Znovu posiluje /resetuje CNS
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
  • tonická flexe
  •  aktivace svalů jádra nezbytných pro stabilizaci
 • Poskytuje externí aktivaci svalů pro stabilizaci
 • Normalizuje svalový tonus
  • Obnovuje těžiště
  • Snižuje hypertonicitu
  • Ovlivňuje vestibulární systém
  • Aktivuje posturální svaly
 • Mění biomechanické postavení
 • Poskytuje dynamickou nápravu
 • Napravuje stereotyp chůze
 • Zlepšuje rovnováhu a koordinaci
 • Ovlivňuje nekontrolované ataktické, athetické a dystonické pohyby
 • Zlepšuje povědomí o vlastní těle a (jeho poloze v) prostoru
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Napomáhá zvýšení hustoty kostní tkáně pomocí dynamické aktivity svalů
 • Rozvíjí orofaciální svalstvo a oromotoriku - svalové skupiny umožňující jedinečnou, specificky lidskou funkci, a tou je řeč

Indikace

 • Mozková obrna
 • Opožděný vývoj
 • Vývojové poruchy koordinace
 • Úrazy mozku
 • Mozková mrtvice
 • Hypertonicita
 • Hypotonicita
 • Dyskyneze – ataxie, athetosis, dystonie
 • Jiné neprogresvní neurologické poruchy a syndromy (Spina Bifida, poranění páteřní míchy, Downův syndrom)

Kontraindikace:

 • Progresivní genetické nebo metabolické poruchy
 • Poškození kloubů (kyčle, páteř, kolena, nohy)
 • Těžká osteopenie /osteoporosis
 • Ztráta strukturální integrity (těžká subluxace, těžká skolióza, kontraktury kloubů)

Kdy je potřeba dbát zvýšené opatrnosti

 • Hypertenze
 • Srdeční choroby
 • Nekontrolovatelné záchvaty epilepsie
 • Subluxace kyčlí
 • Metabolické poruchy
 • Hydrocephalus (VP dreny)
 • Potíže s ledvinami
 • Snížená hustota kostní tkáně

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Novinky

 • Jitrocel a koronavir

  23.3.2020

  Aktuální provoz: od 24.3.2020: naše zdravotnické zařízení má otevřeno každé dopoledne pro poskytování specializovaných rehabilitačních služeb. Připomínáme, že každý pacient/klient rehabilitace  včetně svého doprovodu musí během terapie používat roušky.    

  Naši pracovníci se řídí doporučeními, zvláště v oblasti hygieny a dalších preventivních opatření.  Stejný, odpovědný přístup očekáváme od našich klientů:  pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jste se vrátili z prostředí, kde bylo zvýšené riziko infikování koronavirem, dejte nám vědět telefonicky před Vaší návštěvou - domluvíme se na jiném termínu poskytnutí služeb.  Děkujeme za pochopení.    

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.