Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REHABILITAČNÍCH, NEUROREHABILITAČNÍCH, REKONDIČNÍCH A REKONVALESCENČNÍCH SLUŽEB


I. POSKYTOVATEL SLUŽEB

 

Poskytování služeb v  Lokomočním centrum JITROCEL, provozovaného společností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o., Mozartova 43b, Olomouc 779 00, IČ: 29394139 se řídí těmito obchodními podmínkami a Provozním řádem Poskytovatele. Pokud je uzavřena mezi Poskytovatelem a Klientem Smlouva o poskytování rehabilitačních, neurorehabilitačních, rekondičních a rekonvalescenčních služeb (dále jen smlouva), jsou tyto obchodní podmínky přílohou této smlouvy.  

 

II.

SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Poskytovatel prohlašuje, že je součástí skupiny Jitro zřízené spolkem „Sdružení rodičů a přátel postižených dětí z.s.“.  Poskytovatel dále prohlašuje, že má oprávnění a veškeré potřebné faktické i odborné předpoklady pro řádné a úplné poskytování  předmětných služeb vlastními  silami a prostředky. Obchodní podmínky se týkají poskytování níže uvedených služeb:

A)      Fyzioterapie:  měkké mobilizační techniky, Vojtova metoda, Bobathův koncept, Synergická reflexní terapie, ACT, Závěsná terapie, Neurorehabilitace, TheraSuit, Magnetoterapie, Elektroléčba, Infrasauna,  infrapodložka Biomat, Ergoterapie.

B)       Léčebné, rehabilitační a rekondiční masáže.

C)       Ostatní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  podpora při oblékání a svlékání, podpora při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  podpora při poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a při osobní hygieně (použití WC),  doprovod resp. transport Klienta v rámci areálu na adrese Mozartova 43 (Skupina JITRO), podpora / asistence druhé osoby při cvičení podle rozhodnutí vedoucí rehabilitace v ceně rehabilitace.

Služby, které poskytují třetí strany jako například ubytovací služby doplněné o lázeňské procedury v rámci pobytových intenzivních neurorehabilitačních terapií se řídí obchodními podmínkami a provozním řádem příslušného poskytovatele služeb.

III.

DEKLARACE PLNĚNÍ OSOBNÍHO CÍLE KLIENTA

              Osobní cíl klienta zahrnuje rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky a rozvoj komunikace,  je podrobně rozpracován v individuálním rehabilitačním plánu a výstup z tohoto plánu je předmětem Přílohy popřípadě Dodatků smlouvy o poskytování služeb jako podklad pro nastavení zálohových plateb za služby Poskytovatele.  Klient i Poskytovatel mají společný zájem na splnění osobního cíle Klienta a na udržení efektivity rehabilitačního plánu. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit u obou smluvních stran podmínky pro pravidelnost poskytovaných služeb. Pro splnění osobního cíle Klienta  Poskytovatel zajišťuje Klientovi požadovanou dostupnost služeb v dohodnutém rozsahu a Klient přistupuje k závazku dodržovat dohodnuté, pravidelné čerpání služeb podle uvedeného plánu. V případě omluvené absence Klienta  (pracovní neschopnost, potvrzení od lékaře) se Klient a Poskytovatel dohodnou, pokud to provozní podmínky  a volná kapacita Poskytovatele umožní, na náhradním termínu  čerpání služby v následujícím období tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno plnění osobních cílů Klienta.

IV.

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

            Sjednané služby podle smlouvy se poskytují v objektu Centra rehabilitačních služeb, člena skupiny Jitro s.r.o. v areálu JITROCEL-CREDO-JITRO,  Mozartova 43b, 779 00  Olomouc. Služby jsou poskytovány  v provozní  době Poskytovatele  uvedené na jeho webových stránkách po dobu platnosti smlouvy, dle stanoveného individuálního rozvrhu, který je v příloze smlouvy. Rozvrh služeb lze měnit po vzájemné dohodě obou stran dle dostupné kapacity Poskytovatele a doporučení odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Klient se zavazuje zajistit si uvolnění z případných paralelně  poskytovaných  služeb  jinými zařízeními. K tomuto účelu  Poskytovatel může vystavit potvrzení o poskytnutých službách/léčbě/terapii  vč. odborné nebo lékařské zprávy. Z provozních důvodů lze objednaný  termín  služby   měnit  nejpozději  8 hod před  zahájením  služby.  Pokud  není  Klient řádně omluven (potvrzení o nemoci od lékaře), vyhrazuje si Poskytovatel právo účtovat Klientovi plnou cenu služby.  Připomenutí termínu služby s doplňujícími informacemi ke službě může Poskytovatel zaslat Klientovi 24 hod  předem prostřednictvím SMS zaslanouna mobil Klienta uvedený ve smlouvě.

V.
ÚHRADA SLUŽEB POSKYTOVATELE

 

 1. Pokud je smluvně dohodnutý způsob úhrady služeb Poskytovatele formou záloh,  Klient hradí zálohy na poskytované služby v termínu do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Klient hradí zálohu  převodem  na bankovní účet Poskytovatele č. 2600983900/2010 vždy s uvedením dohodnutého variabilního symbolu – viz první strana smlouvy nebo hotově na pokladně Poskytovatele.

 1. Vyúčtování plateb za služby je prováděno na konci každého čtvrtletí  kalendářního roku. Poskytovatel  předkládá Klientovi  (zákonnému  zástupci,  opatrovníkovi)  vyúčtování  s uvedením záloh a dalších plateb za poskytnuté služby do posledního dne  kalendářního měsíce následujícího  po posledním měsíci  příslušného  zúčtovacího období (kalendářního čtvrtletí). Případné přeplatky služeb se automaticky převádějí do dalšího čtvrtletí a Klient si individuální dohodou s Poskytovatelem zajistí navýšení služeb v následujícím čtvrtletí tak, aby byl naplněn osobní cíl Klienta nebo formou Dodatku smlouvy o poskytování služeb se stanoví nový rozsah služeb a z něj vyplývající nová výše měsíční zálohy.   V případě ukončení poskytování služeb odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy  je finanční vypořádání provedeno na základě vyúčtování služeb se splatností do posledního dne  kalendářního měsíce následujícího  po posledním měsíci  příslušného  zúčtovacího období - kalendářního čtvrtletí.  
 2. Přeplatky služeb hrazené kreditním způsobem třetími stranami (dary, nadace, zaměstnavatel Klienta, společnosti skupiny Jitro apod.) s určeným účelem použití, nemohou být z daňových důvodů  a z důvodu účelu darovaných finančních prostředků předmětem zpětného převodu na Klienta.
 3. Úhrady poskytnutých  služeb z prostředků třetí strany (např. sponzorské dary, nadace, zaměstnavatel Klienta, společnosti skupiny JItro apod) mohou být buď součástí společného nebo samostatného čtvrtletního vyúčtování dle individuální dohody mezi Klientem a Poskytovatelem a podle podmínek třetí strany - Dárce.
 4. V případě, že pro splnění osobního cíle Klienta nebo pro navýšení počtu služeb nejsou zajištěné dostatečné finanční prostředky, může být Kient na základě své žádosti zařazen do programů Poskytovatele nebo spolěčníka Poskytovatele nebo dárců obou subjektů  s cílem zajistit finanční prostředky ze zdrojů třetích stran. Tyto  prostředky mohou být použity výhradně pro splnění osobních cílů Klienta formou navýšení rozsahu individuálního rehabilitačního plánu o neurorehabilitační služby. Poskytnuté služby z rozpočtu třetích stran se budou účtovat podle aktuálního ceníku uvedeného na webu společnosti a pro potřeby vyúčtování finančních prostředků dárci může Poskytovatel dárci doložit čtvrtletní vyúčtování služeb Klienta s uvedením jména, rozsahu poskytnutých služeb a ceny služeb.   
 5. Nedoplatky na úhradách za služby poskytnuté podle smlouvy je Klient povinen uhradit Poskytovateli převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve smlouvě do konce kalendářního měsíce, který následuje po vyúčtování uplynulého čtvrtletí. Pokud je Klient po splatnosti s úhradou nedoplatku je Poskytovatel oprávněn omezit Klientovi poskytování služeb.

VI
PODMÍNKY PRO SLEVU ZE SLUŽEB

Pro zajištění dostupných podmínek v rámci plnění osobního cíle Klienta dle článku II podmínek může Poskytovatel  poskytnout Klientovi slevu  ze standardních  cen uvedených na webu Poskytovatele pro služby v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v individuálním rehabilitačním plánu za těchto podmínek:

A)      Klient je zároveň smluvním klientem dceřiných organizací JITRO nebo CREDO a je platným členem spolku „Jitro - sdružení  rodičů přátel postižených dětí z.s.“

B)       Klient hradí Poskytovateli poskytované služby zálohově se splatností poslední den kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém jsou služby poskytovány.

C)       Klient využívá služby Poskytovatele celoročně, pravidelně každý měsíc, podle individuálního plánu. Do této doby se nezapočítávají letní prázdniny, nemoc, pracovní neschopnost nebo lázeňské pobyty Klienta

D)      Poskytovatel může slevu poskytnout pouze na služby  hrazené zálohově z uvedeného účtu klienta, hotově na pokladně Poskytovatele nebo inkasem z účtu klienta.

Cílem slevy je umožnit všem smluvním klientům pravidelně využívat služby Poskytovatele a zajistit si tak plnění svých osobních cílů na pravidelné bázi. Finančním důvodem poskytnutí slevy je pravidelnost plateb za služby, platba předem zálohovým způsobem nebo inkasem a využívání dalších služeb organizací skupiny JITRO.  Poskytovatel je oprávněn účtovat standardní ceny uvedené na webu Poskytovatele i zpětně v rámci čtvrtletního vyúčtování služeb, pokud není některá z podmínek splněna.

VII.

VÝPOVĚD, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY

 1. Klient (opatrovník, zákonný zástupce) a Poskytovatel mohou smlouvu vypovědět písemně bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od  1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
 2. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy nebo jinak vhodně omezit poskytování nebo čerpání služeb z  důvodů opakovaného porušování  povinností  Poskytovatele nebo  Klienta ze smlouvy  (zejména neuhrazení veškerých sjednaných částek v řádném termínu), nebo jestliže se Poskytovatel nebo Klient chová k ostatním klientům nebo zaměstnancům Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo pokud  opakovaně (3x a více) během posledních 10-ti kalendářních měsíců poruší ustanovení článku V Podmínek a neuhradí neomluvené absence nebo pokud nerespektuje ustanovení Provozního řádu Poskytovatele.
 3. Výpovědní lhůta pro odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v  odst.2  se nesjednává a je účinná doručením výpovědi Klientovi emailem, poštou nebo osobně. 

Platnost obchodních podmínek:   od 1.11.2018

Novinky

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace

  15.10.2018

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete čerpat dotaci až 40.000,- Kč na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a vaše 10% spoluúčast. Dotace je určena pro terapie poskytnuté od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle cen uvedených na oficiálních webových stránkách rehabilitačního centra. Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na naši recepci - recepce@jitrocel.cz, telefon: 735 171 100.

 • Bosý chodník

  23.7.2018

   Pro naše klienty budujeme novou venkovní rehabilitační pomůcku bosý chodník.Zjednodušeně řečeno se jedná o ohraničené plochy vysypané různými přírodními materiály (kameny rozdílných tvarů a velikostí, kůra apod.) po kterých se chodí naboso.

  Img_2981

 • Dobro-Golf s Klárou Spilkovou

  14.7.2018

  Dne 14.7.2018 se v krásném prostředí Golf Resortu Olomouc ve Vésce u Dolan konal charitativní golfový turnaj pořádaný ve spolupráci se spolkem dobrovolníků Dobré místo pro život. Pod záštitou a za účasti nejlepší české golfistky Kláry Spilkové.Výtěžek akce věnovali organizátoři vybraným klientům na rehabilitaci.Děkujeme

   

  Img_2978

  Img_2967

  Img_2976

  Img_2970

 • Oprava podlahy

  2.7.2018

  V červenci opravujeme podlahu v tělocvičně, která má porušené hydroizolace a propadlou střední část. Provoz našeho centra je během prázdnin omezen na ambulance, již nyní můžete objednávat  rehabilitace a masáže na srpen a začátek školního roku.

  Img_2996

  Img_2987

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.