Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ REHABILITAČNÍCH, NEUROREHABILITAČNÍCH, REKONDIČNÍCH A REKONVALESCENČNÍCH SLUŽEB


I. POSKYTOVATEL SLUŽEB

 

Poskytování služeb v  rehabilitačním centru JITROCEL, provozovaného společností Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o., Mozartova 43b, Olomouc 779 00, IČ: 29394139 se řídí těmito obchodními podmínkami a Provozním řádem Poskytovatele. Pokud je uzavřena mezi Poskytovatelem a Klientem Smlouva o poskytování rehabilitačních, neurorehabilitačních, rekondičních a rekonvalescenčních služeb (dále jen smlouva), jsou tyto obchodní podmínky přílohou této smlouvy.  

 

II.

SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Poskytovatel prohlašuje, že je součástí skupiny Jitro zřízené spolkem „Sdružení rodičů a přátel postižených dětí z.s.“.  Poskytovatel dále prohlašuje, že má oprávnění a veškeré potřebné faktické i odborné předpoklady pro řádné a úplné poskytování  předmětných služeb vlastními  silami a prostředky. Obchodní podmínky se týkají poskytování níže uvedených služeb:

A)      Fyzioterapie:  měkké mobilizační techniky, Vojtova metoda, Bobathův koncept, Synergická reflexní terapie, ACT, Závěsná terapie, Neurorehabilitace, TheraSuit, Magnetoterapie, Elektroléčba, Infrasauna,  infrapodložka Biomat, Ergoterapie.

B)       Léčebné, rehabilitační a rekondiční masáže.

C)       Ostatní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  podpora při oblékání a svlékání, podpora při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  podpora při poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a při osobní hygieně (použití WC),  doprovod resp. transport Klienta v rámci areálu na adrese Mozartova 43 (Skupina JITRO), podpora / asistence druhé osoby při cvičení podle rozhodnutí vedoucí rehabilitace v ceně rehabilitace.

Služby, které poskytují třetí strany jako například ubytovací služby doplněné o lázeňské procedury v rámci pobytových intenzivních neurorehabilitačních terapií se řídí obchodními podmínkami a provozním řádem příslušného poskytovatele služeb.

III.

DEKLARACE PLNĚNÍ OSOBNÍHO CÍLE KLIENTA

              Osobní cíl klienta zahrnuje rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky a rozvoj komunikace,  je podrobně rozpracován v individuálním rehabilitačním plánu a výstup z tohoto plánu je předmětem Přílohy popřípadě Dodatků smlouvy o poskytování služeb jako podklad pro nastavení zálohových plateb za služby Poskytovatele.  Klient i Poskytovatel mají společný zájem na splnění osobního cíle Klienta a na udržení efektivity rehabilitačního plánu. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit u obou smluvních stran podmínky pro pravidelnost poskytovaných služeb. Pro splnění osobního cíle Klienta  Poskytovatel zajišťuje Klientovi požadovanou dostupnost služeb v dohodnutém rozsahu a Klient přistupuje k závazku dodržovat dohodnuté, pravidelné čerpání služeb podle uvedeného plánu. V případě omluvené absence Klienta  (pracovní neschopnost, potvrzení od lékaře) se Klient a Poskytovatel dohodnou, pokud to provozní podmínky  a volná kapacita Poskytovatele umožní, na náhradním termínu  čerpání služby v následujícím období tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno plnění osobních cílů Klienta.

IV.

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

            Sjednané služby se poskytují v objektu Poskytovatele, v areálu JITROCEL-CREDO-JITRO,  Mozartova 43b, 779 00  Olomouc. Služby jsou poskytovány  v provozní  době Poskytovatele  uvedené na jeho webových stránkách jitrocel.cz . Sjednané služby nebo domluvený/objednaný rozvrh služeb lze měnit podle podmínek pro jednotlivé služby takto:

1. Podmínky pro změny a storna služeb poskytované ambulantně (masáže a rehabilitace):

Z provozních důvodů lze objednaný termín služby měnit nejpozději 24 hod před zahájením služby. Při řádné omluvě v čase více než 24 hod před daným termínem Poskytovatel není oprávněn účtovat storno poplatek. Poskytovatel se dohodne s klientem na náhradním termínu služby. 
Při řádné omluvě (potvrzení od lékaře apod) v čase menším než 24 hod před daným termínem služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 50% z ceny dotčené služby. Při zrušení služby klientem v čase menším než 24 hod před daným termínem služby bez řádné omluvy nebo nedostavení se na termín služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 100% z ceny dotčené služby. Terapie je v tomto případě započtena jako absolvovaná.  Storno poplatek bude splatný z uhrazeného předplatného nebo, doúčtován při čerpání další služby nebo bude vystavena klientovi faktura.

2. Podmínky pro změny a storna služeb – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, INFRASAUNA :

Z provozních důvodů lze objednaný termín služby měnit nejpozději 8 hod před zahájením služby.  Při zrušení služby klientem v čase menším než 8 hod před daným termínem služby nebo při nedostavení se na termín služby je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě 100% z ceny dotčené služby.  Storno poplatek bude splatný z uhrazeného předplatného, doúčtován při čerpání další služby nebo bude vystavena klientovi faktura.

Platba služby ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ :

První hodina : lze zakoupit jednorázově , pro možnost vyzkoušení za cenu uvedenou v platném ceníku
Pro následující hodiny je nutno zakoupit permanentku na 10 lekcí s objemovou slevou za cenu uvedenou v platném ceníku. Permanentka má platnost 6 měsíců (měsíc červenec a srpen se nezapočítávají)

3. Podmínky pro změny a storna vícedenních terapií:

Při vícedenních terapiích (včetně týdenní a vícetýdenní neurorehabilitace) je Poskytovatel oprávněn vyžadovat platbu předem formou zálohové faktury s termínem splatností 30 dnů a více před zahájením terapie. Rozvrh termínů služeb lze měnit po vzájemné dohodě obou stran dle dostupné kapacity Poskytovatele a doporučení odborného lékaře nebo fyzioterapeuta v časovém předstihu a dle storno podmínek uvedených níže. Klient se zavazuje zajistit si uvolnění z případných paralelně  poskytovaných  služeb  jinými zařízeními. K tomuto účelu  Poskytovatel může na žádost Klienta vystavit potvrzení o plánu poskytnutých služeb  vč. odborné nebo lékařské zprávy.

Pokud klient zruší celý cyklus terapie více než 30 dnů před dnem zahájení terapie, dohodne se Poskytovatel s Klientem na formě vrácení 100% uhrazené ceny terapie anebo se dohodne na poskytnutí náhradní terapie ve stejném rozsahu v náhradním termínu za stejných cenových podmínek. V případě zrušení terapie méně než 30 dnů před zahájením terapie je Poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek v hodnotě  25% z ceny celého cyklu terapií.  V  případě zrušení terapie méně než 30 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu nemoci klienta doložené lékařským potvrzením, Poskytovatel nabídne klientovi termín náhradní terapie ve stejném rozsahu za stejných cenových podmínek.

Pokud klient přeruší cyklus již zahájené terapie nebo se nedostaví se ve sjednaném termínu k terapii, platí následující:
Pokud klient onemocní a není schopen v rehabilitaci pokračovat, je Klient povinen Poskytovateli bez zbytečného prodlení prokázat onemocnění lékařským potvrzením či obdobným dokumentem. V tomto případě je Poskytovatel oprávněn započíst terapie plánované do 24 hodin od přijetí omluvy jako absolvované a nabídne klientovi náhradní termíny pro zbývající služby za stejných cenových podmínek. V případě náhradního termínu však Poskytovatel nezaručuje, že terapii povede stejný terapeut.  Pokud však klient neprokáže onemocnění lékařským potvrzením nebo se nedostaví na sjednaný termín terapie z jakéhokoliv jiného důvodu, zaniká nárok klienta na poskytnutí náhradního termínu, jakož i na vrácení uhrazené ceny za neomluvené terapie. Terapie budou započteny jako absolvované.

 

V.
ÚHRADA SLUŽEB POSKYTOVATELE

 Pokud je smluvně dohodnutý způsob úhrady služeb Poskytovatele formou záloh,  Klient hradí zálohy na poskytované služby v termínu do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Klient hradí zálohu  převodem  na bankovní účet Poskytovatele č. 2600983900/2010 vždy s uvedením dohodnutého variabilního symbolu – viz první strana smlouvy nebo hotově na pokladně Poskytovatele.

 1. Vyúčtování plateb za služby je prováděno na konci každého čtvrtletí  kalendářního roku. Poskytovatel  předkládá Klientovi  (zákonnému  zástupci,  opatrovníkovi)  vyúčtování  s uvedením záloh a dalších plateb za poskytnuté služby do posledního dne  kalendářního měsíce následujícího  po posledním měsíci  příslušného  zúčtovacího období (kalendářního čtvrtletí). Případné přeplatky služeb se automaticky převádějí do dalšího čtvrtletí a Klient si individuální dohodou s Poskytovatelem zajistí navýšení služeb v následujícím čtvrtletí tak, aby byl naplněn osobní cíl Klienta nebo formou Dodatku smlouvy o poskytování služeb se stanoví nový rozsah služeb a z něj vyplývající nová výše měsíční zálohy.   V případě ukončení poskytování služeb odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy  je finanční vypořádání provedeno na základě vyúčtování služeb se splatností do posledního dne  kalendářního měsíce následujícího  po posledním měsíci  příslušného  zúčtovacího období - kalendářního čtvrtletí.  
 2. Přeplatky služeb hrazené kreditním způsobem třetími stranami (dary, nadace, zaměstnavatel Klienta, společnosti skupiny Jitro apod.) s určeným účelem použití, nemohou být z daňových důvodů  a z důvodu účelu darovaných finančních prostředků předmětem zpětného převodu na Klienta.
 3. Úhrady poskytnutých  služeb z prostředků třetí strany (např. sponzorské dary, nadace, zaměstnavatel Klienta, společnosti skupiny JItro apod) mohou být buď součástí společného nebo samostatného čtvrtletního vyúčtování dle individuální dohody mezi Klientem a Poskytovatelem a podle podmínek třetí strany - Dárce.
 4. V případě, že pro splnění osobního cíle Klienta nebo pro navýšení počtu služeb nejsou zajištěné dostatečné finanční prostředky, může být Kient na základě své žádosti zařazen do programů Poskytovatele nebo spolěčníka Poskytovatele nebo dárců obou subjektů  s cílem zajistit finanční prostředky ze zdrojů třetích stran. Tyto  prostředky mohou být použity výhradně pro splnění osobních cílů Klienta formou navýšení rozsahu individuálního rehabilitačního plánu o neurorehabilitační služby. Poskytnuté služby z rozpočtu třetích stran se budou účtovat podle aktuálního ceníku uvedeného na webu společnosti a pro potřeby vyúčtování finančních prostředků dárci může Poskytovatel dárci doložit čtvrtletní vyúčtování služeb Klienta s uvedením jména, rozsahu poskytnutých služeb a ceny služeb.   
 5. Nedoplatky na úhradách za služby poskytnuté podle smlouvy je Klient povinen uhradit Poskytovateli převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve smlouvě do konce kalendářního měsíce, který následuje po vyúčtování uplynulého čtvrtletí. Pokud je Klient po splatnosti s úhradou nedoplatku je Poskytovatel oprávněn omezit Klientovi poskytování služeb.

VI
PODMÍNKY PRO SLEVU ZE SLUŽEB

Pro zajištění dostupných podmínek v rámci plnění osobního cíle Klienta dle článku II podmínek může Poskytovatel  poskytnout Klientovi slevu  ze standardních  cen uvedených na webu Poskytovatele pro služby v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v individuálním rehabilitačním plánu za těchto podmínek:

A)      Klient je zároveň smluvním klientem dceřiných organizací JITRO nebo CREDO a je platným členem spolku „Jitro - sdružení  rodičů přátel postižených dětí z.s.“

B)       Klient hradí Poskytovateli poskytované služby zálohově se splatností poslední den kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém jsou služby poskytovány.

C)       Klient využívá služby Poskytovatele celoročně, pravidelně každý měsíc, podle individuálního plánu. Do této doby se nezapočítávají letní prázdniny, nemoc, pracovní neschopnost nebo lázeňské pobyty Klienta

D)      Poskytovatel může slevu poskytnout pouze na služby  hrazené zálohově z uvedeného účtu klienta, hotově na pokladně Poskytovatele nebo inkasem z účtu klienta.

Cílem slevy je umožnit všem smluvním klientům pravidelně využívat služby Poskytovatele a zajistit si tak plnění svých osobních cílů na pravidelné bázi. Finančním důvodem poskytnutí slevy je pravidelnost plateb za služby, platba předem zálohovým způsobem nebo inkasem a využívání dalších služeb organizací skupiny JITRO.  Poskytovatel je oprávněn účtovat standardní ceny uvedené na webu Poskytovatele i zpětně v rámci čtvrtletního vyúčtování služeb, pokud není některá z podmínek splněna.

VII.

VÝPOVĚD, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY

 1. Klient (opatrovník, zákonný zástupce) a Poskytovatel mohou smlouvu vypovědět písemně bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od  1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
 2. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy nebo jinak vhodně omezit poskytování nebo čerpání služeb z  důvodů opakovaného porušování  povinností  Poskytovatele nebo  Klienta ze smlouvy  (zejména neuhrazení veškerých sjednaných částek v řádném termínu), nebo jestliže se Poskytovatel nebo Klient chová k ostatním klientům nebo zaměstnancům Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo pokud  opakovaně (3x a více) během posledních 10-ti kalendářních měsíců poruší ustanovení článku V Podmínek a neuhradí neomluvené absence nebo pokud nerespektuje ustanovení Provozního řádu Poskytovatele.
 3. Výpovědní lhůta pro odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v  odst.2  se nesjednává a je účinná doručením výpovědi Klientovi emailem, poštou nebo osobně. 

Platnost obchodních podmínek:   od 1.11.2019

Novinky

 • Jitrocel a koronavir

  23.3.2020

  Aktuální provoz: od 24.3.2020: naše zdravotnické zařízení má otevřeno každé dopoledne pro poskytování specializovaných rehabilitačních služeb. Připomínáme, že každý pacient/klient rehabilitace  včetně svého doprovodu musí během terapie používat roušky.    

  Naši pracovníci se řídí doporučeními, zvláště v oblasti hygieny a dalších preventivních opatření.  Stejný, odpovědný přístup očekáváme od našich klientů:  pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jste se vrátili z prostředí, kde bylo zvýšené riziko infikování koronavirem, dejte nám vědět telefonicky před Vaší návštěvou - domluvíme se na jiném termínu poskytnutí služeb.  Děkujeme za pochopení.    

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.