Ceny rehabilitačních služeb 2019

 

délka služby v minutách: 20' 30' 45' 60' 90´ 120´ týden
               
Vyšetření (vstupní nebo kontrolní) 170 Kč   370 Kč        
Měkké mobilizační techniky (nezahrnuje cvičení v lokomočním centru)     390 Kč 470 Kč 590 Kč    
Neurorehabilitace bez TheraSuit a ergoterapie   350 Kč 440 Kč 520 Kč 640 Kč    
Neurorehabilitace vč TheraSuit       650 Kč 970 Kč 1.300 Kč  
1 týden neurorehabilitace ( 5x 3,5 hod)             11.000 Kč
1 týden neurorehabilitace vč ergoterapie ( 5x 5,4 hod)             17.500 Kč
Elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie (účtuje se po minutách, 1 min á 5 Kč) 75 Kč 150 Kč          
Kineziotaping,  aplikace 20 min á 100 Kč + 1 cm pásky = 2 Kč 100 Kč 150 Kč          
Použití termo-podložky Biomat během fyzioterapie/cvičení   40 Kč 50 Kč 60 Kč 90 Kč 120 Kč  
* Součástí neurorehabilitace je na míru zpracovaný rehabilitační program, který může obsahovat výběr z těchto terapiií: manuální terapie, TheraSuit, ergoterapie,senzomotorická stimulace, nácvik stoje – dynamický vertikalizátor, rehabilitační chodník,  ACT, motomed, elektroléčba, oxygenoterapie, masáže, orofaciální terapie, myofunkční terapie, bazální stimulace, infrasauna nebo podložka Biomat.      

 

Novinky

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

 • Ceny pro rok 2020

  31.10.2019

  Asi všichni registrujete jakým způsobem rostou ceny služeb, odborných školení, materiálu a jak se poslední dobou zvyšují mzdy. V sektoru zdravotnictví dochází každý rok k plošnému navyšování mezd, na které musíme také reagovat.  Tyto zvýšené náklady bohužel musíme částečně promítnout do zvýšení cen našich služeb s platností od 1.1.2020.   I v roce 2020 vám budeme pomáhat se zajištěním financování podporou projektů Krajského úřadu Olomouc, DMPŽ a dárců konkrétních rehabilitačních programů. I po zvýšení cen budou ceny neurorehabilitačních cvičení zahrnovat jak fyzioterapeuta, tak i odborného asustenta.  Děkujeme za pochopení.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.